Faaliyet Detay

MOTORLU TAŞITLARIN DÂHİL OLDUĞU TRAFİK KAZALARINDA

MOTORLU TAŞITLARIN DÂHİL OLDUĞU TRAFİK KAZALARINDA

 AİLE HUKUKU

Aile hukuku, kişilerin aile çevresindeki ilişkileri düzenler. Medeni hukukun ve dolayısıyla özel hukukun alt dalıdır

AİLE HUKUKU Aile üç farklı anlamda düzenlenmiştir: Dar Anlamda Aile: Eşlerden meydana gelen topluluktur. Geniş Anlamda Aile: Eşlerden ve çocuklardan meydana gelen topluluktur. En Geniş Anlamda Aile: Ev reisinin otoritesine tabi olarak aynı çatı altında yaşayan kimselerden meydana gelmiş insan topluluğudur. Bu aile kavramına aynı çatıda yaşayan kan ve kayın hısımları, uşak, çırak, bahçıvan vs. dahildir. 

Ailenin korunması ve çocuk hakları MADDE 41- (Değişik: 3/10/2001-4709/17 md.) Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar. 

NİŞANLANMA

(TMK md. 118-123)

• Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur.

• Nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz (md.118)

• Nişanlanma şekil şartına tabi değildir.

• Nişanlanma temsilci aracılığıyla yapılamaz.

• Nişanlanacak kişilerin ayırt etme gücüne sahip olmaları gerekir.

• Tek taraflı açıklama nişanlanma sonucunu doğurmaz. 

Nişanlılık, evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez. Evlenmeden kaçınma hâli için öngörülen cayma tazminatı veya ceza şartı dava edilemez; ancak yapılan ödemeler de geri istenemez. (md.119)

NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ

• Evlenme ile

• Nişanlının ölümü veya evlenmenin kesin imkansız hale gelmesi ile

• Nişanlının ayırt etme gücünü kaybetmesi ve diğer mutlak evlenme engellerinin ortaya çıkması ile

• Tarafların anlaşması ile

• Bozucu şartın gerçekleşmesi ile

• Kesin bir evlenme engelinin ortaya çıkması ile

• Nişanı bozma

NİŞANI BOZMA

HAKLI BİR SEBEBE DAYANARAK NİŞANI BOZMA: Örneğin; Önemli bir olayda susma (ağır ve devamlı bir hastalık, önceki hayatı hakkında açıklama yapmama vs.) Evliliğin ön hazırlıklarına karşı ilgisizlik Sadakat yükümlülüğünün ihlali (aldatma) Sonradan çıkan hastalıklar Ekonomik durumun iyice sarsılması

HAKLI BİR SEBEBE DAYANMAKSIZIN NİŞANI BOZMA: Nişanı bozan taraf haklı bir sebep olmadan nişanı bozmuş veya kendisinin kusuru ile nişanın bozulmasını haklı kılacak bir sebebin ortaya çıkmasına neden olmuş ve buna rağmen nişanı kendisi bozmuş olması. Örneğin, nişanlılardan birinin aidse yakalanıp bunu gerekçe göstererek nişanı bozması.

NİŞANIN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI

 • Maddi Tazminat
 • Manevi Tazminat
 • Hediyelerin İadesi 

MADDİ TAZMİNAT

Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddî fedakârlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında da uygulanır. Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar gibi davranan kimseler de, aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar için uygun bir tazminat isteyebilirler. (md. 120).

MANEVİ TAZMİNAT

Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. (md. 121)

HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ

Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir. Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır. (md.122). 

EVLENME

“Evlenme, nişanlıların evlilik birliğini meydana getirmek için yaptıkları bir hukuki işlemdir.” “Evlilik, ayrı cinsten kişilerin tam ve sürekli bir hayat ortaklığı kurmak üzere, hukukun aradığı koşullara uygun olarak birleşmesidir.”

 • EVLENMENİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

MADDİ KOŞULLAR- ŞEKLİ KOŞULLAR

 • MADDİ KOŞULLAR

EVLENME EHLİYETİ-EVLENME ENGELLERİNİN BULUNMAMASI

 • ŞEKLİ KOŞULLAR

EVLENME TÖRENİNE HAZIRLIK-EVLENME TÖRENİEVLENMEDEN SONRAKİ İŞLEMLER

EVLENME EHLİYETİ

(TMK 124-133) Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.(EVLENME YAŞI) Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir. Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez. Küçük, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez. Kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez. Hâkim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük veya kısıtlının evlenmesine izin verebilir. 

EVLENME ENGELLERİNİN BULUNMAMASI

EVLENME ENGELLERİ: (kesin evlenme engeli)

 • HISIMLIK İLİŞKİSİ
 • MEVCUT EVLİLİK
 • EVLENMEYE ENGEL AKIL HASTALIĞI 

HISIMLIK İLİŞKİSİ:

1. Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,

2. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında,

3. Evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında evlenme yasaktır. (Md 129)

MEVCUT EVLİLİK:

• Yeniden evlenmek isteyen kimse, önceki evliliğinin sona ermiş olduğunu ispat etmek zorundadır.

• Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.

• Kaybolanın eşi evliliğin feshini, gaiplik başvurusuyla birlikte veya ayrıca açacağı bir dava ile isteyebilir

AKIL HASTALIĞI:

Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbî sakınca bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler

EVLENME ENGELLERİNİN BULUNMAMASI

EVLENME ENGELLERİ: (kesin olmayan evlenme engeli)

 • KADIN İÇİN BEKLEME SÜRESİ
 • EVLENMEYE ENGEL HASTALIKLAR

KADIN İÇİN BEKLEME SÜRESİ

• Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.

• Doğurmakla süre biter.

• Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

EVLENMEYE ENGEL HASTALIKLAR

• Medeni Kanunda evlenmeye engel olacak derece akıl hastalığı evlenme engeli olarak görüşmüştür.

• Ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, frengi, bel soğukluğu, cüzzam gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanmış kimselerin bu hastalıklarına dair doktor raporu getirmedikçe evlenemeyeceklerini düzenlemiştir. 

EVLENMEYLE İLGİLİ ŞEKLİ KOŞULLAR EVLENME

TÖRENİNE HAZIRLIK SAFHASI md.134 (Evlendirme memuruna müracaat)

• Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar.

• Evlendirme memuru, belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır.

EVLENMEYLE İLGİLİ ŞEKLİ KOŞULLAR EVLENME TÖRENİ md.141-142

• Evlenme töreni, evlendirme dairesinde evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılır. Ancak, tören evleneceklerin istemi üzerine evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer yerlerde de yapılabilir.

• Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorar.

•Evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda oluşur. Memur, evlenmenin tarafların karşılıklı rızası ile kanuna uygun olarak yapılmış olduğunu açıklar.

EVLENMEYLE İLGİLİ ŞEKLİ KOŞULLAR EVLENME

TÖRENİNDEN SONRAKİ İŞLEMLER (md. 144) 

TAŞKIN AİLE HUKUKU

• Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.

• Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dinî töreni yapılamaz.

• Evlenmenin geçerli olması dinî törenin yapılmasına bağlı değildir.

• Nüfus Kanununa göre, evlenme akdini yapanlar, kocanın bulunduğu yer nüfus memuruna durumu bildirirler, nüfus memuru karıyı kocanın aile kütüğüne geçirir; ve evlenme tutanağını karının bulunduğu yer nüfus memuruna bu kaydın kadının nüfus kütüğüne işlenmesi için gönderir.

ÖLÜMLE SONA ERME

• Eşlerden birinin ölümü halinde, hakim kararına gerek olmadan evlilik birliği kendiliğinden sona erer.

• Ölümüne mutlak gözüyle bakılacak biçimde ortadan kaybolan kişi hakkında mahallin en büyük mülki amiri tarafından nüfus siciline öldü kaydı işlenmişse (ölüm karinesi) kişi ölmüş kabul edilir ve evlilik de kendiliğinden sona erer.

• Gaiplik evlilik birliğini kendiliğinden sona erdirmez. Eşin gaiplik başvurusu ile birlikte veya gaiplik kararından sonra evliliğin feshi davası açması gerekir.

EVLİLİĞİN İPTAL VEYA FESHİNE KARAR VERİLMESİ

Evlenmeden önce veya evlenme sırasında ortaya çıkan bazı sakatlık halleri nedeniyle, sakatlığın ağırlığına göre evliliğe yokluk yaptırımı uygulanır ya da bazı kişiler evliliğin feshine (butlanına, hükümsüzlüğüne) karar verilmesini isteme hakkına sahip olabilir.